Sterke felleskap – små forskjeller. SV og Rødt sitt alternative Trondheimsbudsjett

Publisert av: Trondheim SV Publisert: 05. desember 2023
Oppdatert: 05. desember 2023
Lesetid: ca. 2 min

Her kan du lese hele det alternative kommunebudsjettet til SV og Rødt:

SV og Rødt sitt alternative budsjettforslagLast ned

Kommunens hovedoppgave er å legge til rette for gode liv for alle innbyggerne uavhengig av økonomisk bakgrunn, helseutfordringer og familiesituasjon. Da må vi sørge for at bemanningen i helse, velferd og oppvekst er tilstrekkelig, og øke de økonomiske ytelsene til de som har minst. Vi legger frem et budsjett som reverserer foreslåtte kutt og øker grunnbemanningen i både barnehage, skole, BOA og helse- og velferd. I tillegg viser vi hvordan gratis skolemat kan fases inn i Trondheimsskolen.

Det er mulig å få til våre prioriteringene ved å øke eiendomsskatten på næringseiendom, bruke oppsparte midler i disposisjonsfondet og betale mindre ned på gjeld på kort sikt. På investeringsbudsjettet så omprioriterer vi midler slik at vi kan levere på våre lovpålagte forpliktelser. Vi bygger et helt nødvendig nytt anlegg for Trondheim Bydrift på Valøya, vi investerer mer i kommunale boliger og i ombygging av EC Dahls stiftelse til nødvendige tjenester innen rusomsorgen. I tillegg omdisponerer vi investeringsmidler fra kirkebygg, til et livssynsnøytralt seremonirom.

Kommunen har gått med betydelige overskudd de siste årene, noe som gir et handlingsrom både på drift og investering for å budsjettere mindre konservativt. Det å styrke tjenestene til innbyggerne gir også mer fornøyde ansatte, det blir lettere å rekruttere og sykefraværet reduseres.

Boligmarkedet er en av de største driverne av sosiale forskjeller. SV og Rødt vil føre en politikk som reduserer sosiale og økonomiske forskjeller, og som forholder seg til de reelle behovene for kommunale boliger og sosiale boligprosjekter. I vårt budsjett går vi for videre satsing på tredje boligsektor, denne gang også for eldre.

Vi styrker tjenestene ved å prioritere tidlig innsats og heltidskultur, og vi vil målrette investeringene til de områdene der behovet er størst. Mange opplever økt økonomisk og sosial usikkerhet i en tid der uroen i verden rundt oss øker, der bekymringene for hva klimakrisen fører til øker i styrke, og der prisene øker mer enn lønningene. Vårt mål er å disponere kommunens ressurser på en rettferdig og ansvarlig måte og på den måten bidra til mindre forskjeller og sterkere fellesskap