Valgprogram 2023-2027

Små forskjeller og sterke fellesskap

Folk trenger folk hele livet. Gode lokalsamfunn er derfor viktig for oss alle. Vi må ha nok ansatte i barnehager, skoler og eldreomsorgen, men vi trenger også ansatte som rengjør bygg, tømmer søppel og kjører busser. Trondheim SV kjemper for en kommune med mer fellesskap og en grønnere framtid. Vi tar kampen for mindre forskjeller, mindre forurensning og styrket innsats mot klimakrisen.

Valget du gjør i september 2023 påvirker ikke bare hvordan Trondheim blir styrt de fire neste årene, men også hvordan kommunen utvikles.


SVs løfte til deg er å kjempe for en kommune der vi setter innbyggere foran pengesterke utbyggere, dyrkamark foran luksusboliger og kollektivtransport foran privatbiler. En kommune som setter fellesskapet først, fordi noe av det beste med Norge er sterke fellesskap og små forskjeller. Vi skal fortsette kampen for et solidarisk samfunn som tar klimaendringene på alvor.

Fellesskap, ikke forskjeller

SV vil at alle unger skal ha en god barndom. Da er det uakseptabelt at barn vokser opp i fattigdom i Trondheim. Vi har siden vi kom inn i den rødgrønne koalisjonen i 2019 sikret at alle får barnetrygda, gjort det enklere å få kommunal bolig, vedtatt en radikal boligpolitisk plan, økt sosialhjelpsatsene, innført kommunal bostøtte og sikret at papirløse kan søke på kommunal bolig, for å nevne noe.

Når noen få spekulerer i bolig taper mange. Unge i etableringsfasen, småbarnsfamiliene, de uten fast jobb og de som ikke har råd til et godt sted å bo. Vi må få slutt på boligspekulasjon. Alle skal ha tak over hodet, uten gjeld opp til pipa. Flere skal få mulighet til å eie egen bolig, samtidig som det er viktig at vi har et godt, rettferdig og fungerende leiemarked for de som ikke ønsker eller kan eie selv.

Bekjempe ulikhet og fattigdom

Fattigdommen i Norge handler om forskjeller mellom dem som har mest og dem som har minst, men enda mer handler den om avstanden mellom dem som har minst og alle de andre. Fattigdom betyr utenforskap. Barn i fattige familier har ikke råd til å gå på bursdager, eller feire sin egen. De har ikke råd til å delta i fritidsaktiviteter eller dra på ferier. De ekskluderes fra felles møteplasser og samtaler. Fattigdom skaper avstand mellom individet og resten av samfunnet. Fattigdom skaper avstand mellom barn og de foreldrene som ikke makter å forsørge dem.

Deltakelse i arbeidslivet er det viktigste enkeltelementet i fattigdomsbekjempelsen. Vi trenger derfor et inkluderende arbeidsliv med plass til alle som kan bidra. Men ikke alle skal delta i arbeidslivet, noen blir stående utenfor hele livet, eller i perioder av det. Trondheim SV ønsker å motvirke de alvorligste og mest skadelige utslagene av fattigdommen. Vi ønsker at alle skal kunne leve verdige liv, og vi ønsker å gi alle barn like muligheter til en god barndom uavhengig av foreldres økonomiske situasjon.

Trondheim kommune har startet arbeidet med et levekårsbudsjett for å hente kunnskap om utenforskap og marginalisering, og samfunnskostnader knyttet til dette. Målet med arbeidet er å snu utenforskap til tilhørighet og deltakelse. Det vil ha store gevinster både for livskvaliteten til den enkelte, familiene og samfunnet, om vi løser utfordringene med utenforskap. Fattigdomsbekjempelse står sentralt i dette arbeidet.

Trondheim SV vil:

Oppvekst

Trygg og stabil tilknytning til omsorgspersoner, gode voksenmodeller og velfungerende barnehage, skole, helsetjenester og nærmiljø gir en god oppvekst. Tidlig innsats styrker barn i møte med samfunnet og forebygger lærevansker på skolen. Slik legges et godt grunnlag for et rikt voksenliv. Arbeidet med å hindre frafall i videregående skole og utenforskap, starter allerede på helsestasjonen og i barnehagen.

Barnehage

I barnehagen får barn utvikle sine sosiale ferdigheter og språkkunnskaper. Barnehagen skal gi barna trygge rammer, og leken er læringsform. SV har alltid jobbet for å forbedre barnehagetilbudet, og er stolte over å ha oppnådd full barnehagedekning med Trondheim som første storby. SV vil ha profittfri barnehagedrift, pengene skal gå til økt kvalitet. Målet til SV er gratis barnehage med løpende opptak. For kommende periode vil vi først og fremst jobbe for flere ansatte, bedre arbeidsvilkår og godt tverrfaglig samarbeid i barnehagene. Målet er at færrest mulig barn skal trenge spesialpedagogisk tilrettelegging og at de som trenger det skal få god tilrettelegging tidlig.

Trondheim SV vil:

Skole

SV ønsker en inkluderende fellesskole med vekt på læring, demokratisk deltakelse, trivsel og mestring. Dette krever et lag med kompetente fagpersoner som har frihet til å forme undervisningen slik at det kan ivareta individuelle barns behov. For å gi barn en mer variert hverdag med gode opplevelser, vil SV at praktiske, estetiske og fysiske tilnærminger til læring skal ha større plass i skolen, gjennom kunst, kultur og håndverk. Vi vil også bruke nærområdet og lokal natur som læringsarena for å tilrettelegge for fysisk aktivitet, økologisk kompetanse, utvikle fellesskap og stedstilhørighet.

Trondheim SV vil:

Barne- og familietjenesten

Trondheim SV vil heve kvaliteten på barne- og familietjenestene for å hjelpe sårbare familier og forebygge at barn i Trondheim utsettes for omsorgssvikt. SV er opptatt av å bekjempe stigmatiseringen som følger med det å trenge hjelp til å være en god forelder og få god familiedynamikk for alle. For å fjerne stigmaet, må relasjonell velferd videreutvikles i de kommunale tjenestene i årene framover. PP-tjenesten skal være tett på i barnehage og skole for å forebygge utenforskap og imøtekomme familienes behov.

Trondheim SV vil øke kvaliteten og bemanningen i svangerskapsomsorgen. Det skal være-  og oppleves trygt å gå gravid og få barn i Trondheim kommune. Tett oppfølging i og etter svangerskapet vil bidra til å sikre barna en god start på livet, og foreldre trygghet i den nye tilværelsen. Alle gravide skal få et reelt valg mellom oppfølging av jordmor eller fastlege gjennom svangerskapet.

Trondheim SV vil:

Bolig for alle

Noe av det fineste med Trondheim er at det, sammenlignet med andre store byer, bor folk og familier med forskjellig bakgrunn og inntekt i de aller fleste av kommunens bydeler. Dette kommer ikke av seg selv og er under press på grunn av utviklingen i boligmarkedet. Vi må føre aktiv sosial boligpolitikk, gjennomføre områdeløft og fordele kommunale boliger på alle bydeler.

SV vil gjenreise den sosiale boligpolitikken. Bolig skal være noe å bo i, ikke noe å spekulere i. En sterk ideell og tredje boligsektor som tilbyr rimelige og langvarige leiekontrakter til de som enten ikke kan eller ønsker å eie egen bolig, gir folk flere valgmuligheter i et stadig mer presset boligmarked. Det gir stabilitet, trygghet, flere gode hjem og mindre etterspørsel etter kommunale boliger, og det vil virke prisdempende på eiermarkedet.

SV skal sørge for et stabilt botilbud for barnefamilier og at flere får tilbud om å leie egnet bolig med langsiktige kontrakter. Dette gjelder også leietakere med behov for tilrettelegging, bistand i hjemmet eller heldøgns omsorg.

Trondheim SV vil:

Byutvikling og klima

En grønn og rettferdig byutvikling dekker fellesskapets behov uten å være styrt av utbyggere eller pengeinteresser. Med SV skal det offentlige i større grad styre utbygginger i Trondheim for å sikre bærekraftig utvikling med lave klimagassutslipp, sosial boligprofil, gode offentlige funksjoner og arkitektonisk kvalitet som står seg over tid. Innbyggerne skal involveres tidlig og i langt større grad gjennom aktiv medvirkning og deltakende budsjettering. De fleste av framtidens bygg står her allerede, og den mest miljøvennlige kvadratmeteren er den vi ikke bygger. SV vil skape bydeler for framtida som dekker de viktigste behovene i hverdagen, i en bærekraftig og mer rettferdig by å trives i.

Bærekraftig byvekst

SV ønsker at folk skal ha reell medvirkning og innflytelse på de faktorer i nærmiljøet som påvirker egen helse og trivsel. På den måten skaper vi tilhørighet, og byutvikling blir et verktøy for sosial utjevning. Vi vil ha en byvekst som styrker biomangfold, folkehelse, livskvalitet, estetikk, historie og kultur.

Alle skal ha et godt bomiljø med ren luft, et tilstrekkelig tilbud av næring og offentlige tjenester og gode rekreasjonsområder i gang- og sykkelavstand. Trondheim må fortettes rundt kollektivknutepunktene, slik at det er enkelt å reise mellom hjem, arbeid og fritidsaktiviteter uten bil.

Trondheim har arkitektur og byområder som er historiske identitetsmarkører for byen. Bevaring av disse er god miljøpolitikk, kulturminneforvaltning og nødvendig for byens særpreg. Ny bebyggelse bør ta hensyn til eksisterende kulturminner, både i fysisk utforming og estetisk uttrykk. Hvert område som utbygges bør ha et bærekraftig arkitektonisk uttrykk, som vi kan være stolte av både i dag og i framtida.

Områdeløft skaper bydeler som fremmer livskvalitet og helse gjennom godt bomiljø, variert befolkning og gode offentlige byrom og møteplasser. Det er satt i gang områdeløft på Lademoen og Tempe/ Sorgenfri fordi disse skårer lavt på levekårsundersøkelser i dag.

Som Norges teknologiske hovedstad ligger mye til rette for at Trondheim skal gå i front mot det grønne skiftet. SV vil at Trondheim kommune skal ta i bruk eksisterende teknologi og teste ut nye løsninger for å sikre energioptimalisering og klimatilpasning i utviklingen av byen. Utviklingen av nye bydeler skal gjøres på en økologisk skånsom måte, og vi må ha som mål å etablere nullutslippsbydeler der det er mulig. Det må legges til rette for gode energiløsninger som muliggjør dette.

Trondheim SV vil:

Tilgjengelig by

Trondheim skal være en by det er enkelt å ferdes i. Det skal være enkelt å komme seg til kollektivknutepunktene. Påstigningspunkter for pendlere fra mindre sentrale områder skal ha tilgjengelig parkering for både sykkel og bil, så det er enkelt å pendle hele eller deler av reiseveien med buss eller tog. Sykkelparkering ved kollektivknutepunkter og påstigningspunkter skal sikre trygg parkering av sykler.

Vi vil ha sammenhengende sykkelveier som gjør det trygt og effektivt å benytte sykkel til og fra arbeid, ærend og aktiviteter. Både gang- og sykkelvei må ha et vintervedlikehold som gjør det trygt å gå og sykle året rundt. Universell utforming skal ivaretas i utviklingen av bygninger, byrom og byens infrastruktur.

Trondheims innbyggere skal oppleve god bokvalitet og gode byrom, uavhengig av bakgrunn, kultur og økonomi. SV vil at det skal legges til rette for naturlige møteplasser og gode uteområder som innbyr til sosial aktivitet. Parsellhager og gode grøntarealer kan styrke fellesskapet i et nabolag.

Områdeplaner og reguleringsplaner skal inkludere beboere, lokale næringsaktører, utbyggere og andre interessenter på en god måte i planprosessene. Slik kan man sikre medvirkning og eierskap til eget nærområde.

Vi ønsker oss helsefremmende byrom som legger til rette for lek, aktivitet, tur og rekreasjon, både for barn og voksne. SV vil legge til rette for trygg aktivitet i og nær Nidelva, og tilrettelegge flere områder for bading og vannaktivitet langs fjorden.

Trondheim SV vil:

Mobilitet

Privatbiler tar opp store deler av byrommet vårt og presser myke trafikanter, kultur og næringsliv opp på fortauene. SV vil redusere privatbilisme til fordel for gående, syklende og kollektivtrafikk. Det er mange som er avhengige av bilen, både mennesker med funksjonsnedsettelser og næringsaktører. De vil også tjene på at flere velger andre løsninger enn privatbil til ordinær transport. Flere gågater vil frigjøre store arealer som kan brukes til kafe, restaurant, uteliv og kultur. Midtbyens fortrinn er nettopp det store tilbudet av uavhengige butikker, kulturliv, uteliv og spisesteder. Ved å redusere gjennomgangstrafikk og skape mer rom for disse aktivitetene vil man styrke Midtbyens fortrinn og skape en mer attraktiv by.

Tidsklemma gjør det vanskelig for mange å reise miljøvennlig i hverdagen. Avstandene mellom barnehage, skole, jobb og hjem sammenfaller ikke nødvendigvis med kollektivtraséene, og enkeltbilletter på kollektivtransporten er dyre og gjør at mange velger bort kollektivt de gangene det kunne vært en mulighet. Det er nødvendig med et grønt transportløft, særlig for barn og unge. De miljøvennlige alternativene skal være effektive, lettvinte og billige så flere reiser miljøvennlig i hverdagen.

Trondheim SV vil:

Nyhavna

Bydelen Nyhavna er så stor at utbyggingen vil utgjøre en betydelig forskjell for befolkningstetthet, sosial ulikhet, klimagassutslipp og mangfold i sentrum av Trondheim. Bydelen er heleid av det offentlige, med historiske kulturminner og aktivt kultur- og næringsliv, midt mellom fjorden og de historiske bydelene Lademoen og Svartlamon.

Som hovedeier skal kommunen inkludere alternative boformer og prioritere arkitektonisk kvalitet og nullutslippsløsninger når den nye bydelen bygges. Eierstyring er vårt viktigste verktøy for å drive teknologi- og byutvikling i en bærekraftig og sosial retning.

Trondheim SV vil:

Klima og sirkulærøkonomi

Klimakrisa er en eksistensiell krise, og det er behov for å redusere klimagassutslippene så fort som mulig. For å klare dette må vi øke tempoet og redusere utslippene raskere enn hva man har klart til i dag. Dette vil kreve innsats fra alle deler av samfunnet, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Trondheim SV vil:

Natur og miljø

Alle skal ha tilgang til gode natur- og friluftsområder. Å legge til rette for aktivitet og naturopplevelser er et viktig folkehelsetiltak. For artsmangfoldet er det viktig å verne grønne korridorer, Nidelvkorridoren, kystsonen og Bymarka mot utbygging og anleggsvirksomhet. I Trondheim har vi et rikt biologisk mangfold både på land og i vann, og svært mange trua arter som vi har et ansvar for å bevare. Trondheim kommune skal derfor ha god oversikt over naturmangfoldet og sørge for at det styrkes i alle utbyggingsplaner. I det komplekse samspillet mellom byutvikling, natur og samfunn er det mange faktorer som må hensyntas. Innbyggere benytter høringsprosesser til å synliggjøre tap av naturverdier og konsekvenser det har for deres livskvalitet; vi vil ta dem på alvor og møte natur- og klimaforpliktelser på en troverdig måte. Når nedbygging skjer bit for bit, blir konsekvensene gjennomgripende. I møte med byutvikling og samfunnsøkonomi skal ikke nærnatur eller de mange små økosystemene tape.

For livet under vann vil SV:

For livet på land vil SV:

For friluftslivet vil SV:

For jordvernet vil SV:

Helse

Innbyggerne i kommunen skal oppleve at deres helseutfordringer blir tatt på alvor og at det finnes offentlige tilbud for å hjelpe, støtte og trygge dem. SV mener at det skal finnes gode lavterskeltilbud med korte ventetider og tverrfaglige team til komplekse utfordringer. En fungerende fastlegeordning, i samarbeid med andre kommunale tilbud, er avgjørende for en helhetlig helsetjeneste.

Rettferdig fordeling og sosial utjevning er det viktigste tiltaket vi kan gjøre for god helse. Dette gjelder hele livsløpet gjennom. SV vil samarbeide tett med pasient- og brukerorganisasjoner for å sikre innbyggernes rett til medbestemmelse.

SV vil arbeide for at alle har full tilgang på nødvendig helsehjelp. Alle skal bli møtt med omsorg og profesjonalitet. SV mener at kvaliteten på hele kjeden er et offentlig ansvar.

Kommunehelsetjenesten skal sikre befolkningen rask og god hjelp, og bidra til å forebygge sykdom. Fysisk aktivitet gir et bedre og sunnere liv. Har man mulighet til å bruke kroppen i naturen holder man seg frisk.

Alle må få god hjelp etter en skade eller for en funksjonsutfordring de har. God rehabilitering og habilitering vil gi flere et bedre liv.

Trondheim SV vil:

God helse hele livet

Mennesker som har behov for kommunale tjenester har mye kunnskap om hva de trenger og ønsker, derfor vil SV gi mer makt til dem som bruker tjenestene. Å ha god helse og livskvalitet hele livet handler også om å legge til rette for kulturopplevelser og aktivitet. Deltakelse i samfunnslivet er verdifullt for samfunnet og helsebringende for den enkelte. Vi skal sikre gode og ivaretakende kommunale tjenester for innbyggerne hele livet igjennom.

Trondheim SV vil:

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi åpner for mange innovative løsninger. Bruk av velferdsteknologi må begrunnes faglig og etisk og kan ikke kun være økonomisk motivert. Brukerens behov må alltid komme først ved at teknologien eksempelvis kan føre til en større opplevelse av autonomi, frihet og trygghet.

Trondheim SV vil:

Kvinnehelse

Kvinnesykdommer som hormonforstyrrelser, svangerskaps- og barselskomplikasjoner, muskel- og skjelettsykdommer, smerte- og utmattelsestilstander, kroniske sykdommer og sykdommer som manifesterer seg annerledes hos kvinner (f.eks. hjertelidelser), har ikke blitt prioritert forsket på, til tross for høyere sykefravær blant kvinner enn menn. Fastleger og annet helsepersonell må få bedre kunnskap, slik at kvinner får rask og god hjelp. For å sikre god kvinnehelse må også helsefremmende arbeid dekke ulike etniske gruppers behov. Det er derfor viktig å sikre lavterskeltilbud som setter fokus på innvandrerkvinners helse.

Kvinnehelse må sees på i et samfunnsperspektiv. Mange kvinner er i praksis både dobbel-t og trippeltarbeidende siden de tar en større del av omsorgsarbeidet i familiene.

Å føde barn innebærer en risiko for både mor og barn, det er derfor viktig med tett oppfølging både under graviditet og i barseltid.

Trondheim SV vil:

Velferd og sosial

Rus

Det finnes mange ulike grunner til at mennesker blir rusmiddelavhengige, enten de er genetisk disponert, har psykiske problemer eller driver selvmedisinering. SV mener at tabu, skam og straffeforfølgelse av rusmiddelavhengige og rusbrukere forverrer muligheten til å forebygge og behandle. SV vil bort fra straff, avkriminalisere brukerdoser og heller bruke ressurser på å forebygge, behandle, sørge for ettervern og skadereduksjon. SV mener at en fortsatt streng regulering av alkohol, slik vi har det i dag med monopol på utsalgssteder og tydelige regler for skjenkesteder, er det beste forebyggende tiltak vi har mot alkoholproblemer.

Behandling av rusmiddelavhengige foregår i stor grad i helseforetak med støtte fra kommunen, men kutt og effektivisering har gitt kortere behandlingstid og dårligere behandlingstilbud. Dette stiller høyere krav til de kommunale tilbudene. SV vil styrke de kommunale tjenestene innen psykisk helse og rus, og etablere tjenester som kan bistå utenfor ordinær arbeidstid og arbeidssted. Det er også viktig at pårørende, og spesielt barn av rusmiddelavhengige, sikres hjelp og veiledning gjennom hele behandlings- og rehabiliteringsprosessen.

Trondheim SV vil:

Psykisk helse

En psykisk helse har vi alle, og omtrent halvparten av oss vil på et tidspunkt i livet få en psykisk vanske av kortere eller lengre varighet. Selvmord er dessverre en hyppig dødsårsak i Norge, spesielt blant unge menn. Et inkluderende og rettferdig samfunn hvor barn har reelle muligheter til mestring og samhold og som kan kompensere der familien ikke kan bidra tilstrekkelig, kan være avgjørende for å sikre normal utvikling og tidlig hindre utvikling av sykdom. Tidlig debut av psykisk sykdom er forbundet med dårlig prognose. Å forebygge uhelse, fange opp og hjelpe barn med dårlige omsorgsforhold og/eller psykiske vansker er derfor veldig viktig.

Trondheim har som studentby et særlig ansvar for å sikre at det er god oppfølging av studenter, enten de sliter med ensomhet, stress eller andre psykiske belastninger.

Vi vil jobbe for et inkluderende samfunn og arbeidsliv hvor flest mulig kjenner på mening og tilhørighet. Når sykdom rammer er god og rask nok behandling avgjørende, samt at tilgangen til hjelp ikke avgjøres av din privatøkonomi. SV vil bidra til et godt psykososialt samfunnsklima og jobbe mot polariserende og kunnskapsløs kommunikasjon i media om psykisk uhelse.

Trondheim SV vil:

Funksjonsnedsettelser

Mennesker med funksjonsnedsettelse skal leve fullverdige liv. Dette innebærer at de får de helsetjenestene de har behov for, at de har tilbud om et bomiljø som er tilpasset, og ikke minst arbeid eller annen meningsfull aktivitet og lik mulighet til å delta i samfunnet.

Trondheim SV vil:

Inkludering

For at velferdssamfunnet skal være bærekraftig, forutsetter det aktiv deltakelse og inkludering av alle grupper, også minoriteter. Utenforskap svekker velferdssamfunnet og øker forskjellene. Alle skal ha mulighet til å bidra til- og være en del av fellesskapet. Ett av tre barn som vokser opp i lavinntektsfamilier i dag er barn av innvandrere. Vi har ikke råd til å la barn vokse opp i fattigdom.

Trondheim har et ansvar for å bidra til å gi beskyttelse til noen av alle dem som av ulike grunner må flykte. I Trondheim bosetter vi mange flyktninger og asylsøkere, og prioriterer dem med særlige behov. Dette skal vi fortsette med.

Polarisering i debatten om asylpolitikk og innvandring splitter oss og er til hinder for inkludering av flyktninger og andre innvandrere i Norge.

Trondheim SV vil:

NAV

De sosiale tjenestene i NAV sitt samfunnsoppdrag er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, og bidra til at alle skal få mulighet til å leve og bo selvstendig. SV vil at NAV sine tjenester blir mer tilgjengelig for alle. Åpningstidene i NAV-mottakene må utvides, og mottakene må bemannes med sosialfaglig ansatte som kan hjelpe folk der og da, i de krisene de står i. Folk må få hjelp når de trenger det.

Trondheim SV vil:

En ambisiøs kulturkommune

Trondheim skal være en by med forståelse for kunstens og kulturens avgjørende rolle i samfunnet. Kunst og kultur skal tenkes inn i alle planer for byutvikling og sikre et mangfold av uttrykk og kulturelle praksiser både innenfor de sentrale kunstinstitusjonene i byens sentrum og ute i bydelene.  

Vi vil styrke satsingen på nyskapende kulturpolitikk for barn og unge, for helse, kunnskap og debatt. Vi ønsker å bruke kultur i integreringspolitikken, i eldre- og seniorpolitikken og i et mangfold av sosiale og geografiske sammenhenger, hvor nyskapende kunstneriske initiativ og pilotprosjekter skal ha en sentral rolle. SV vil ha et særlig fokus på utvikling av samarbeidsrelasjoner mellom den profesjonelle kunsten, frivillige aktører og innbyggere.

Demokratiet forutsetter et bredt ordskifte der alle slags ytringer kommer fram. Vi ønsker å arbeide for en åpen og engasjert Trondheims-offentlighet, med en reflektert og opplyst samfunnsdebatt, hvor kulturelle ytringer danner et felles kritisk refleksjonsrom og bidrar aktivt til å utvikle demokratiet.

Kunsten kan utfordre vår selvforståelse. Markedet vil aldri etterspørre eksistensielle og samfunnsmessige utfordringer i kunstnerisk form, og kulturlivet er i dag under sterkt press fra kommersielle krefter. SV vil sikre økte frie midler til kunstproduksjon.

En mangfoldig kulturkommune for alle

Kunst- og kulturopplevelser skal være tilgjengelig for alle. Klasse, økonomi og tradisjoner avgjør i mange tilfeller om den enkelte tar i bruk den store bredden av aktiviteter og tilbud som kulturlivet gir. Trondheim kommunale kulturskole har lange ventelister og må få økte bevillinger dersom dette skal være et tilbud til alle barn uavhengig av økonomisk bakgrunn. Kunst- og kulturproduksjon og framvisning må sikres.

Trondheim SV vil:

Deltakende kulturarenaer

Kulturskolen er et viktig tilbud for byens barn og unge. Profesjonelle lærere bidrar til et høyt nivå og mangfoldig tilbud. Dagens kulturskole har en stor bredde og gir tilbud innen mange kunst- og kulturpraksiser. Dessverre er det for lang ventetid, og det er viktig å øke antall plasser og styrke samarbeidet med skolene. I tillegg er prisen for kulturskolen for høy, slik at mange familier ikke har mulighet til å sende barna til kulturskolen.

Trondheim SV vil:

Støtteordninger til kunst- og kulturfeltet

SV legger til rette for en nyskapende og kritisk kunstpraksis og en demokratisk kulturpolitikk, hvor alle kan inkluderes og delta, uavhengig av alder, etnisk bakgrunn, funksjonsnedsettelse, kjønn, sosial og geografisk tilhørighet. Støtteordningene i kunst- og kulturfeltet må styrkes på kunstens premisser. Frie midler er avgjørende for å sikre et mangfoldig kunst- og kulturtilbud.

Trondheim SV vil:

Produksjons- og visningsarenaer

Gode produksjons- og visningslokaler er avgjørende for å skape kunst og kultur. Kommunen bør selv både eie og tilrettelegge for aktører som ønsker å etablere denne typen lokaler. Det er viktig med et mangfold av lokaler slik at det er mulig å benytte seg av for både amatører og profesjonelle.

Trondheim SV vil:

Idrett

Idrett bidrar til mestringsfølelse, gode opplevelser og gir viktige helsegevinster. Idrett skaper også viktige sosiale arenaer og bidrar til å bygge lokalmiljø. Trondheim SV mener derfor at det er en viktig kommunal oppgave å legge best mulig til rette for at flest mulig kan drive idrett og friluftsliv på det nivået de ønsker.

I Trondheim melder idrettsrådet om arealknapphet og kostbare tomter, underskudd på anlegg og utfordring rundt økonomi som noen av de største utfordringene knyttet til gjennomføring av organisert og uorganisert idrett i Trondheim.

Idrett som inkluderingsarena

Deltagelse i organisert idrett er en viktig sosial arena for barn og unge så vel som voksne i kommunen. Idrettstilbudet i Trondheim er variert og tilbyr noe for de aller fleste. Likevel er det mange barn og unge som ikke deltar i idrett. Dette skyldes gjerne mangel på informasjon om tilbud i nærmiljøet og om idrettslagene, kulturelle utfordringer, økonomi og krav til utstyr. Trondheim SV mener kommunen må legge til rette for at alle har muligheten til å delta på idretts- og fritidsaktiviteter uavhengig av sosial eller økonomisk bakgrunn og funksjonsnivå.

Trondheim SV vil:

Idrettsanlegg

Selv om det stadig bygges nye idrettsanlegg i Trondheim, er det flere idretter som trenger økt kapasitet for å gjennomføre sine aktiviteter. Kommunen skal både selv bygge nye anlegg og støtte klubber som bygger anlegg. Strategien med å etablere idrettshaller ved alle nye skoler videreføres, og det skal også vurderes om det kan legges inn aktivitetsområder når det bygges andre kommunale bygg, slik som helse- og velferdsbygg. Trondheim SV vil prioritere bydelsbasseng og flerbruks-ishall høyest i kommende periode.

Trondheim SV vil:

Arbeidsliv

SVs mål er et arbeidsliv for alle. Trondheim kommune har om lag 15.000 ansatte. Det gjør oss til den største arbeidsgiveren nord for Dovre. Trepartssamarbeidet er grunnpilaren i å skape et demokratisk og trygt arbeidsliv. Trondheim kommune skal være en foregangskommune når det kommer til utvida partssamarbeid og skal gjennomføre en tillitsreform som styrker ansattes stemme og medvirkning i viktige spørsmål som angår dem.

Trondheim SV vil:

Tillitsreform

En av våre viktigste samfunnsressurser er sosial kapital, det vil si evnen til å utvikle tillitsfulle relasjoner mellom innbyggerne. SV mener at profesjonene i offentlig sektor i størst mulig grad skal få styre sin egen arbeidshverdag. Gjennom dialog med de ansatte i offentlig sektor skal vi gjennomføre en tillitsreform og redusere rapporteringskrav og unødvendig byråkrati.

Trondheim SV vil:

Bemanning og heltid

Mange ansatte i kommunen rapporterer om stort arbeidspress. For å løse denne utfordringen mener SV det er nødvendig med flere ansatte på enhetene. I tillegg vil vi ha en heltidskultur i tett samarbeid med fagbevegelsen. Ulike faser av livet krever ulike arbeidsforhold. Det skal være mulig å jobbe heltid i kommunen og kombinere dette med for eksempel familieliv. Kommunen sliter med å rekruttere nok fagpersonell til helsefaglige stillinger. Stillingene må gjøres mer attraktive ved å tilby hele stillinger, ha nok ansatte på jobb og ved å innføre 30-timers uke for kommunalt ansatte innenfor helse- og omsorgssektoren og i barnehage. Arbeidsdagen skal være organisert slik at ansatte har gode arbeidsdager, og ikke blir utslitt og syke. Dette krever nok fast ansatte folk på jobb, ressurser, god ledelse og godt arbeidsmiljø.

Trondheim SV vil:

Likestilling

Likestilling i arbeidslivet bør være en selvfølge. Norge har en høyere andel kvinner i arbeidslivet enn noe annet land, men fremdeles er arbeidslivet sterkt kjønnsdelt, både når det gjelder yrkesvalg og stillingsandeler. Kvinner er overrepresentert når det kommer til både deltidsstillinger og midlertidige ansettelser. Dette er med på å opprettholde lønnsforskjeller og begrenser valgfrihet. Trondheim kommune er arbeidsgiver for mange kvinner og har et særskilt ansvar for å sikre likelønn både på egen arbeidsplass og i forbindelse med anbud. Vi skal ha en lønnspolitikk som bygger på prinsippet om lik status og lønn for arbeid av lik verdi og likt kompetansekrav. For å utforme god lønnspolitikk, er det viktig med god statistikk i kommunens årsrapport som viser lønnsutvikling for kvinner og menn innen hvert stillingsnivå.

Trondheim SV vil fortsette å prioritere likelønn i kommende lønnsforhandlinger og vil ha lønnsoppgjør med kronetillegg, i stedet for prosenttillegg hvor de med høyest lønn kommer best ut. Vi vil ha et lavtlønnstillegg utenom avtalt ramme for lønnsoppgjørene basert på 

frontfagene.

Trondheim SV vil:

Et seriøst og inkluderende arbeidsliv

Trondheim kommune må ta ansvar for et seriøst arbeidsliv uten sosial dumping. Kommunen må bruke sin innflytelse gjennom anbud og innkjøp for å presse fram gode lønns- og arbeidsbetingelser hos de som leverer varer og tjenester til kommunen, men også støtte og samarbeide med fagforeningene og bransjeorganisasjonene for å fjerne useriøse aktører.

Trondheim SV vil:

Rettighetspolitikk

Et mangfoldig samfunn er et bedre og rikere samfunn for alle. Trondheim skal være en kommune som verdsetter mangfoldet og en kommune der alle er likestilte, uavhengig av kjønnsidentitet, seksuell orientering, funksjonsnedsettelse, etnisk bakgrunn, kulturelle tradisjoner, tro og livssyn.

Antirasisme, flerkulturelt mangfold og representasjon

Diskriminering basert på hudfarge, kulturell, religiøs eller etnisk tilhørighet er fremdeles utbredt både i arbeidslivet, på boligmarkedet og ellers i samfunnet. Dette er uakseptabelt. SV mener at ansatte i kommunale tjenester og andre viktige posisjoner må gjenspeile mangfoldet i byen. Det er derfor viktig å rekruttere bredt ved tilsetting i kommunale stillinger. Trondheim skal være en rasismefri sone.

Trondheim skal være en trygg by for alle og byens innbyggere skal slippe å bli utsatt for hat og rasisme der de bor og jobber. Aktører som er kjent for å spre hatefulle budskap og som tidligere er dømt for brudd på rasismeparagrafen bør henvises til å demonstrere der publikum selv må oppsøke dem, ikke i nærheten av arbeidsplasser og transportknutepunkter. Kommunen bør selv ta initiativ til å anmelde brudd på rasismeparagrafen fremsatt i forbindelse med demonstrasjoner på kommunal grunn. SV vil bekjempe hat mot urfolk og språklige minoriteter. Vi vil bidra til at det samiske folk kan opprettholde og videreutvikle sine språk, sine kulturer og næringer, og styrke rettighetene.

Trondheim SV vil:

Feminisme og kvinnefrigjøring

Trondheim SV er et feministisk parti og jobber for full kvinnefrigjøring. Vi må anerkjenne at likestillingskampen ikke er vunnet. Derfor må vi jobbe for kvinnefrigjøring og likestilling på alle samfunnsnivå. Dette innebærer blant annet å bekjempe vold mot kvinner, ha gode overgrepsmottak, støtte kvinneorganisasjoner lokalt og innføre tiltak mot seksuell trakassering.

Trondheim SV vil:

Skeive rettigheter/ Kjønns- og seksualitetsmangfold

Alle skal ha frihet til å være seg selv, og elske den de vil. Trondheim SV vil ta kampen mot all diskriminering på bakgrunn av kjønn, kjønnsuttrykk og seksuell orientering, og sørge for at Trondheim er en kommune der det er trygt å være skeiv. Skal vi klare det, må vi blant annet øke kompetansen på kjønns- og seksualitetsmangfold, støtte skeive organisasjoner og arrangementer lokalt, og jobbe for et regionalt helsetilbud for transpersoner.

Trondheim SV vil:

Funksjonsmangfold

Mennesker med nedsatt funksjonsevne blir altfor ofte glemt i kampen mot diskriminering. Trondheim SV skal kjempe mot all funksjonsdiskriminering, og jobbe for en inkluderende kommune der alle får sine rettigheter ivaretatt og kan leve gode liv. Da må vi sørge for at vi har en inkluderende skole med tilstrekkelig pedagogisk kompetanse til å ivareta alle barn og unge. Vi må ha gode helse- og omsorgstjenester, og trygge boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi må ha et trygt og inkluderende arbeidsliv som ikke diskriminerer eller trakasserer arbeidstakere på bakgrunn av funksjonsnedsettelser.

Trondheim SV vil:

Trondheim som solidaritetskommune

Trondheim er og skal være en mangfoldig og flerkulturell kommune. Målet er en raus kommune der alle har like muligheter, uansett tro, etnisitet eller kulturell bakgrunn. Trondheim skal vise solidaritet og bidra til kulturutveksling gjennom internasjonalt samarbeid.

Vennskapsbyer og internasjonalt samarbeid

Trondheim kommune har i dag 13 vennskapsbyer. Trondheim SV vil at vennskapsbysamarbeidet skal gjenspeile solidaritet med byer i svært krevende situasjoner og bli noe mer enn det er i dag. Kultur- og kunnskapsutveksling er alle tjent med. Vi vil revitalisere vennskapsbysamarbeidet. Det skal være gjensidig og givende for innbyggere i begge byer.  

Trondheim SV vil:

Etiske investeringer

Trondheim SV vil at verdiene i kraftfondet i langt større grad skal brukes som et virkemiddel til en positiv utvikling gjennom etisk forvaltning. Trondheim SV har kjempet for at fondet skal ha strenge etiske retningslinjer og vil kjempe videre for at fondet brukes som et instrument for en mer miljøvennlig og rettferdig verden. Trondheim kommunes kraftfond forvalter kapitalen etter salget av Trondheim kommunes aksjer i Trondheim Energiverk AS.

Trondheim SV vil:

Næringsliv

Trondheim skal ha et godt samspill mellom næringsliv og de folkevalgte organer. Utdanning og utjevning, styrking av faglige rettigheter, nyskapning og teknologiutvikling må ligge til grunn for byens næringsutvikling. I tillegg må vi gjennom planarbeid sikre nok plass til næringsvirksomhet og motvirke omdisponering fra næringsareal til boligformål.

En viktig forutsetning for et godt næringsliv, er at kommunen tiltrekker seg arbeidskraft som næringslivet trenger. Trondheim skal ikke bare være teknologihovedstaden, den skal også være en inkluderende teknologi- og kunnskapsby; en by hvor det er lett å leve miljøvennlig med gode offentlige tjenester. Barnehage, skole, god kollektivdekning og helsetilbud, sammen med et rikt kulturtilbud og gode friluftsmuligheter, er sentrale forutsetninger for at byen skal være attraktiv for bedrifter.

Store kultur- og idrettsarrangementer gir grunnlag for hotell- og servicenæring, turisme, museum og kulturtilbud. God infrastruktur som tilrettelegger for kultur- og idrettsanlegg, gjør Trondheim attraktiv og konkurransedyktig som arrangementskommune.

Trondheim SV vil:

Innovative og miljøvennlige innkjøp

Trondheim kommune er en stor offentlig innkjøper og en viktig premissgiver for regionens næringsliv. Ved å vektlegge klima og miljø med strenge krav i sine anskaffelser kan kommunen bidra til å utvikle et næringsliv som tar ansvar for miljø og sosiale utfordringer.


Trondheim SV vil:

Trondheim skal ha gründere med rettigheter

Trondheim er Norges teknologihovedstad. Byen har NTNU og fremragende forskere, gründere, fagarbeidere og arbeidere. De aller fleste inkubatorer og kontorfellesskap er gode private initiativ som drives på entusiasme, men noe mangler.

Trondheim SV vil:

Øke markedet for lokalmat

Trøndelag omtales som Norge sitt spiskammer. Vi har prisbelønte produsenter og Norges største lokalmatfestival. Næringen vokser og har skapt mange bærekraftige arbeidsplasser. Det er utfordringer innen distribusjon av varene. Markedet er mye større enn produsentene når.

Trondheim SV vil:

Politikk for utelivet

SV ønsker å legge til rette for seriøse aktører i restaurant- og utelivsbransjen med et bredt tilbud i utelivet. Vi mener at små kulturaktører som gallerier og platebutikker bør få mulighet til å få skjenkebevillingen i forbindelse med kunstutstillinger og konserter.

Trondheim SV vil:

Demokrati og medvirkning

Trondheim SV vil utvide demokratiet. Flest mulig må ha reelt innsyn og innflytelse over beslutningsprosessene. Det er for vanskelig for innbyggerne å finne frem i saker som berører dem, for eksempel arealplaner eller avgjørelser som berører barns skolehverdag. SV ønsker å gjøre relevant informasjon lettere tilgjengelig for befolkningen.

Trondheim SV vil sikre offentlig eierskap og direkte demokratisk styring over viktig infrastruktur og funksjoner. Formannskapsmodellen stiller større krav til skillet mellom administrasjon og politisk ledelse. Modellen forutsetter mer åpenhet om saksdokumenter og prosesser i politisk nivå enn den parlamentariske modellen, med et klarere skille mellom administrasjonens faglige utredninger og den politiske ledelsens vurderinger i saksdokumentene. Dette er ikke opplagt i en parlamentarisk modell der politisk ledelse styrer fagetatene. En parlamentarisk modell som gir posisjon og opposisjon like muligheter til å få faglige vurderinger, vil kreve mye ressurser og er derfor svært kostbar.

Høye godtgjøringer kan skape avstand mellom folkevalgte og dem vi representerer. SV mener at godtgjøringene til politikere skal bremses. Det er viktig i en tid der de aller fleste får mindre kjøpekraft. Vi skal ikke undervurdere arbeidet som folkevalgte gjør, med tungt ansvar, stor arbeidsmengde og ugunstig arbeidstid. Godtgjøringene må reflektere det. For høye godtgjøringer gjør det likevel vanskelig for folk å identifisere seg med folkevalgte, og for folkevalgte blir det vanskeligere å sette seg inn i velgernes utfordringer. Godtgjøring skal verken være en motivasjon for å rekruttere til politikken eller for å bli der.

Politisk nivå i Trondheim består av flere kommunale råd og bystyret med sine utvalg og komiteer. I alle disse organene er mangfoldig representasjon viktig for at politisk nivå skal representere hele befolkningen. Alle skal ha mulighet til å delta, vi anerkjenner at fritid og familieliv er viktig, også for de folkevalgte. Politiske møter bør skje på dagtid med kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste.

Trondheim SV vil:

Samfunnsdeltakelse

Ulike former for deltakende demokrati må prøves ut og rådene i Trondheim må få en mer fremtredende rolle. Klæbu har, etter kommunesammenslåing, et eget nærmiljøråd. SV har reell vilje til å flytte makt ut. Deltakelse og makt over beslutninger skaper tilhørighet og eierskap. Gjennom forsøksprosjekt med deltakende budsjettering og utforming av fellesareal vil vi at flere får makt over sitt nærmiljø. SV ønsker å øke innbyggernes innflytelse på utviklingen i egen bydel.

Høy valgdeltakelse er en forutsetning for et velfungerende demokrati. Enkelte velger bevisst å ikke stemme, mens andre ikke er klar over at de har stemmerett i kommunevalg. Dette gjelder blant annet en del med permanent opphold. Mangel på tillit til det politiske systemet bidrar til økt polarisering og utenforskap. Derfor er det viktig at folkevalgte opptrer redelig, samt at tilliten forvaltes på en god måte.

Hvem som har stemmerett avgjør hvilke saker som settes på dagsordenen og hvem som kommer til orde i den offentlige debatten. Derfor går SV inn for stemmerett for 16-åringer.

Retten til kvalifisert tolk er lovfestet fra og med januar 2022. Likevel ser vi at det benyttes ukvalifiserte tolker. De fleste tolker arbeider på tilkallingskontrakter eller som selvstendig næringsdrivende på oppdrag fra Tolketjenesten og andre tolkeformidlingstjenester. Trondheim kommune benytter seg i stor grad av tilkallingstolker. Bedre og mer forutsigbare arbeidsforhold for tolkene vil også gi bedre tjenester for innbyggerne. Viktig informasjon til innbyggerne må formidles på ulike språk, inkludert tegnspråk.

Trondheim SV vil:

Digital kommune

Det digitale livet gjennomsyrer alle aspekter i folks hverdag. Med internasjonale storselskaper som samler informasjon og begrenser brukernes rettigheter, risikerer vi å undergrave demokratiet og miste kontroll over personlig og sensitiv informasjon. SV mener at Trondheim kommune bør bli en foregangskommune innen informasjon, data og personvern.

Trondheim SV vil: